Vitjola Petani

Fizioterapiste e diplomuar pranë ZKM , Roma Tor Vergata 2008. Perfaqesuese e portali fizioterapisti.al Me një eksperiencë disa vjeçare brenda dhe jashtë vendit. First Albania Trainer Manutech

Titulli Msc Pt
Diplomuar Università di Roma Tor Vergata  2008
Qendra Fizioterapisti.al
Website www.fizioterapisti.al

Shërbimet Terapeutike

    • Manutech Trainer
    • Terapi Manuale